Qiu Jun Zheng

Oscar

PhD Student, East Asian Languages and Civilizations

Education

University of Pennsylvania

PhD in East Asian Languages and Civilizations, 2021-

 

The Chinese University of Hong Kong

MPhil in Chinese Language and Literature, 2018-2021

Thesis: "Yiwen leiju xuanji Xian Qin Ru Dao zishu daoshuo tiaowen yanjiu"《藝文類聚》選輯先秦儒道子書道說條文研究 (Selection and Redaction of Doctrinal Writings from Pre-Qin Confucian and Daoist Masters' Texts in the Yiwen leiju)

Advisor: Professor Poon Ming-kay潘銘基

 

The Chinese University of Hong Kong

BA (First Class Honors) in Chinese Language and Literature, 2014-2018

Research Interests

Research Interests

  1. Textual identity and production in early China (5th century BCE to 3rd century CE)
  2. Early Chinese literature
  3. Early Chinese philosophy
  4. Early Chinese excavated manuscripts
  5. Early Chinese paleography
  6. Medieval Chinese (Six Dynasties to Song) encyclopedias (leishu 類書), epitomes (shuchao 書鈔), and anthologies (zongji 總集)
  7. Chinese bibliography (mulu xue目錄學)
Selected Publications

"Jinzewenku ben Qunshu zhiyao suozai Lüshi chunqiu zhangmu kao" 金澤文庫本《群書治要》所載《呂氏春秋》章目考 (Citation of the Lüshi chunqiu Sub-Chapter Titles in the Japanese Kanazawa Qunshu zhiyao Manuscript). In Diyijie Qunshu zhiyao guoji xueshu yantaohui lunwenji第一屆群書治要國際學術研討會論文集, ed. Lin Chao-cheng 林朝成 and Chang Jui-lin 張瑞麟, 149-180. Taipei: Wanjuanlou Books Co., Ltd. 萬卷樓圖書股份有限公司, 2020.

"Yiwen leiju xuanji Liezi, Zhuangzi, Lunheng diru tiaowen kaobian——jianlun Liuchao ji Tangdai wenren duiyu xiangguan diangu zhi quyong" 《藝文類聚》選輯《列子》、《莊子》、《論衡》詆儒條文考辨——兼論六朝及唐代文人對於相關典故之取用 (Anti-Confucian Writings from the Liezi, Zhuangzi, and Lunheng Cited in the Yiwen leiju and the Incorporation of Related Allusions in Literary Compositions of the Six Dynasties and Tang). Yunhan xuekan 雲漢學刊 40 (2020): 324-399.

"Huainanwang 'Zhuangzi houjie,' 'Zhuangzi lüeyao' wenben guishu wenti kaolun" 淮南王〈莊子後解〉、〈莊子略要〉文本歸屬問題考論 (Textual Attribution of the "Explanatory Colophon of the Zhuangzi" and the "Summary of the Essentials of the Zhuangzi" by the King of Huainan). Shumu jikan 書目季刊53.3 (2019): 69-83.

Affiliations

Webpage administrator, The History of Reading in China: A Research Group中國閱讀史研究群 (https://historyofreading.com/), 2021-

In collaboration with Peter Tsung Kei Wong王棕琦 (Princeton University) and Ming Tak Ted Hui許明德 (University of Oxford)